Aktivity

Inkluzívne vzdelávanie – ukončené 

V spolupráci so Základnou školou na Strážnickej ulici sme realizovali aktivity v oblasti inkluzívneho vzdelávania na posilnenie vzájomného pôsobenia rómskej minority a majoritného obyvateľstva v meste v roku 2014 a 2015. Nakoľko základná škola bola aktívne zapojená do národného projektu PRINED, je implementácia inkluzívneho princípu edukácie v komunite intenzívnejšia. Škola uskutočňovala viaceré aktivity, ako futbalový turnaj, matematikcú olympiádu, či oslavu Medzinárodného dňa Rómov.

CLLD / LEADER

RAVS je členom medzinárodnej siete ERGO network so sídlom v Bruseli. Hlavným projektom je implementácia prístupu CLLD a LEADER do miestných lokálnych partnerstiev v spojitosti so zlepšením postavenia rómskej menšiny v Európe, respektíve cez národné organizácie v príslušnej krajine.

V rámci aktivít sa zameriava RAVS na analýzy využívania nástrojov regionálneho rozvoja aj pre začleňovanie Rómov. Takými nástrojmi sú napr. komunitou vedený miestny rozvoj alebo program LEADER. Na Slovensku sa v minulosti využívali bez výraznejšieho „sociálneho“ komponentu a takisto rómskych tém sa dotýkali len veľmi okrajovo. Európska komisia aktuálne tlačí na to, aby sa tieto nástroje využívali aj pre začleňovanie vylúčených rómskych komunít.

V apríli 2015 schválila vláda SR materiál k implementácii CLLD na Slovensku v novom programovacom období 2014-2020. Je veľká pravdepodobnosť, že bude priestor aj pre vytváranie nových „miestnych akčných skupín“, resp. dopĺňanie existujúcich.  Miestne akčné skupiny by mali spojením súkromného, verejného a mimovládneho sektora.

WALL FREE EUROPE – ukončené

WALL FREE EUROPE 2015 bola advokačná kampaň zameraná na rúcanie bariér, stereotypov a mýtov o živote Rómov. Zadávateľom kampane je ERGO Network, pričom organizácia RAVS si na Slovensku zadefinovala vlastné aktivity. Obsahom boli fokusné skupiny s mladými ľuďmi, stredoškolákmi a úspešnými absolventmi, ktorí pôsobia na rôznych pracovných pozíciach. Hlavným výstupom kampane bolo krátke video o tom, ako vidia mladí ľudia z majority a minority život v meste, vzdelávanie, diskrimináciu, rasizmus a vzájomné spolužitie.

Komunitné organizovanie

Od marca 2015 uskutočnila organizácia výskumné aktivity, ktorými zisťovala potreby obyvateľov, aby bolo možné sformulovať akčný plán na zlepšenie sociálnej situácie. Dôležitou skutočnosť je fakt, že tieto potreby identifikovali sami obyvatelia lokality Nádražná, ktorí sa aktívne zapojili do výskumnej časti. Aktívnym prístupom obyvateľov lokality sa predpokladá úspešnosť implementácie aktivít. Naša predsedníčka Zuzana Havírová sa zúčastnila v septembri 2015 profesionálnej stáže v Chicagu v USA v organizácii Chicago Coalition for the Homeless, kde získala zručnosti z komunitného organizovania. Tento program realizuje GLC [GREAT LAKES CONSORTIUM FOR INTERNATIONAL TRAINING & DEVELOPMENT] pod záštitou U.S. State Department.

Individuálny mentoring 

Študentom stredných škôl poskytujeme individuálny mentoring. Cieľom tejto aktivity je zmierniť ich sociálne a ekonomické znevýhodnenie. K činnostiam patrí napríklad fundraising pre prípravné kurzy, ktoré poskytujú vysoké školy. Študentom základných škôl pomáhame bezplatným doučovaním.

Každý by mal dostať šancu! – ukončené 

Sme partnerom projektu Centra pre výskum etnicity a kultúry, Bratislava. http://www.cvek.sk

Obdobie realizácie: 1. január 2016 – 30.jún 2017

Donor: Think Tank Fund and Roma Initiative Office of the Open Society Foundations

Vychádzajúc z ľudskoprávnej paradigmy má projekt za cieľ spochybniť politický a verejný diskurz, ktorý konštruuje Rómov ako ohrozenie najmä ekonomických záujmov majority.

Vo verejnej diskusii často prevláda názor, ktorý vychádza z údajného kauzálneho prepojenia rómskej etnicity a určitých vlastností, akými je napríklad lenivosť alebo určitá predispozícia na kriminálne správanie. Takéto stereotypy sú následne základom represívnych politík (napríklad cliché „bez práce nie sú koláče“, ktoré malo obhajovať povinnosť odpracovať si základnú dávku v hmotnej núdzi), ktorých cieľom je získať politické body.

V projekte bude využitý existujúci sociálno-vedný výskum, ako aj pozitívne príklady začleňovania Rómov v oblasti zamestnanosti. Cieľom je spochybniť stereotypy a súčasne navrhnúť zmysluplné opatrenia na zvýšenie zamestnanosti Rómov. Súčasťou projektu je aj advokácia u aktérov verejnej politiky, ktorí by zmenu mohli presadiť.

ROMA FOR SLOVAKIA – Rómovia pre Slovensko 

V rámci spolupráce s organizáciou ERGO Network Brusel sme v roku 2016 založili platformu rómskych občianskych združení a aktivistov s názvom Roma for Slovakia. V roku 2016 sme uskutočnili niekoľko stretnutí v regíonoch. V práci pokračujeme aj v roku 2017.

Snažíme sa budovať spoločnosť, v ktorej má každý občan zaručené rovnaké práva a povinnosti. Doterajšie prístupy  k riešeniu životnej situácie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít však stigmatizujú všetkých Rómov na Slovensku a vytvárajú dojem, že Rómovia tvoria špeciálnu kategóriu príslušníkov štátu. Takéto ponímanie dlhročne vytvára v majoritnej skupine obyvateľstva pocity nespravodlivosti a krivdy, ktoré prechádzajú až do rasizmu a xenofóbneho správania.  Čoraz častejšie sa stretávame s legitimizovaním názorov a ideí šíriacich intoleranciu, diskrimináciu a rasizmus.  Naším cieľom je bojovať proti anticiganizmu v našej spoločnosti. Koalícia je otvorená spolupráci s ďalšími aktérmi. V prípade, že máte záujem bojovať proti anticiganizmu s nami, kontaktujte nás ravs.skalica@gmail.com .

Koaliční partneri:

2016 – 2017

Rómske advokačné a výskumné stredisko, Skalica

Občianske združenie Rómskych žien- Lucia, Košice

Integrácia Rómov Záhorie

Združenie mladých Rómov, Banská Bystrica

Quo Vadis, Zvolen

eduRoma, Bratislava

OZ Róm Podskalky, Humenné

2018

Rómske advokačné a výskumné stredisko, Skalica

Občianske združenie Rómskych žien- Lucia, Košice

Integrácia Rómov Záhorie

Združenie mladých Rómov, Banská Bystrica

2019

V roku 2019 sme sa pripojili k viacerým iniciatívam – vzdelávacia koalícia mimovládnych organizácií a tiež iniciatíve OPRE ROMA!

2020

V roku 2020 aktívne spolupracujeme s občianskym združením eduRoma a REF Slovensko. Zároveň sme zapájame do výziev a aktivít ostatných mimovládnych organizácií.

2021

V roku 2021 sme pripravili dve stretnutia s aktivistami z regiónov. Predmetom stretnutí bola aktívna participácia na veciach verejných a tiež capacity building. Taktiež sme sa v tomto roku uskutočnili prvý pilotný tréning v boji s protirómskym rasizmom s mladými rómskymi študentmi a študentkami.

2022

Rok 2022 je poznačený vojnou na Ukrajine. Ale i napriek tomu pokračujeme v našich aktivitách s ERGO network. V rámci spolupráce s nimi pripravujeme prípadovú štúdiu, pokračujeme v stretnutiach s rôznymi aktérmi v Roma inside Slovakia a pokračujeme v budovaní kapacít. Tieto aktivity sú financované v rámci ERGO network spolupráce vo výške 6600 Eur.

V rámci National Roma Coalitions sa uskutočnili dve stretnutia. Prvé bolo zamerané na boj proti systémovému protirómskemu rasizmu a druhé bolo zamerané na vzdelávanie.. Systémový protirómsky rasizmus sa z nášho pohľadu premietol do tzv. prorodinného zákona (zákon o financovaní voľnočasových aktivít detí), kde bol v NR SR schválený tento zákon a v čl. III bode 6 sa prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa počas jeho vyplácania cez inštitút osobitného príjemcu znižuje na polovicu z dôvodu zanedbanej povinnej školskej dochádzky. V rámci boja proti tomuto ustanoveniu sme iniciovali výzvu poslancom a poslankyniam NR SR, ktorá je dostupná na https://romanoforum.dennikn.sk/vyzva-osobnosti-poslancom-parlamentu-netrestajte-deti-za-podmienky-do-ktorych-sa-narodili/?fbclid=IwAR2PAneZQH5KhupA6uIV8oC1mBjbpg7jKGXqBlJzDuJ2uePn9iUsZ-Oj1pU a tiež sme zaslali na Ústavný súd Amicus Curiae. V rámci druhého National Roma Coalition stretnutia sme sa venovali téme desegregácie, k čomu vyšla príručka dostupná na: https://eduroma.sk/docs/vzdelavanie-na-okraji.pdf?fbclid=IwAR3jt42VgLG0urFIeKWGsuuohbTQ5z5LhWxotzJDk7ck_W4u0pcLHxZFrhw. Taktiež sme zaslali návrh na vyradenie výrazu Cigán z príručiek slovenského jazyka.

Policy paper:

Aj ty máš šancu! – Spoločne dokážeme viac! – ukončené 

Projekt predstavuje podporný pilier programu Aj ty máš šancu!, ktorý Centrum pre výskum etnicity a kultúry realizuje už od  roku 2014 v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Cieľom projektu je systematickým mentoringom podporiť uchádzačov ako aj prijatých študentov pri posilnení ich schopnosti prekonávať nielen akademické bariéry, ale aj najmä prekážky spojené s chudobou, problémami v rodine, prejavmi anticiganizmu.

Program Aj ty máš šancu! predstavuje dočasné vyrovnávajúce opatrenie v zmysle antidiskriminačného zákona zamerané na podporu znevýhodnených rómskych uchádzačov v prístupe odbornou prípravou na EUBA.

Na projekt bola poskytnutá dotácia v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity vo výške 3000 Eur.

Obdobie realizácie: 1.január 2018 – 30.jún 2018

Transparentné kritériá – ukončené 

Projekt realizujeme v spolupráci s ďalšími organizáciami v rámci Visegrad Fund a pod koordináciou organizácie ERGO Network Brusel.

Cieľom projektu je zvýšiť transparentnosť rómskych neziskových organizácií a tak získať dôveryhodnosť a stabilitu v spoločenskom diskurze.

Ako nástroj pre lepšie pochopenie transparentnosti používame stolovú hru, ktorá má priniesť väčší dialóg v organizácii a zamyslieť sa nad tým, čo znamená byť transparentný.

Projektové aktivity sú financované v rámci zmluvy o spolupráci s ERGO Network Brusel na rok 2018.

Obdobie realizácie: Január 2018 – Júl 2018

Budovanie kapacít Rómskej občianskej spoločnosti a posilnenie jej zapojenia do monitorovania národných integračných stratégií – ukončené 

Monitorovacie správy sa zameriavajú na štrukturálne a horizontálne predpoklady úspešnej implementácie národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku. Správy tiež obsahujú prípadové štúdie z lokalít, na ktorých sa ilustruje potenciál a obmedzenia slovenských integračných politík v praxi.

Správy pripravuje Centrum pre výskum etnicity a kultúry , Rómske advokačné a výskumné stredisko, Komunitné centrum menšín, Roma Media – ROMED, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Človek v ohrození a Rómska platforma.

Správy sú pripravené ako súčasť pilotného projektu Rómskeho občianskeho monitoringu, „Budovanie kapacít Rómskej občianskej spoločnosti a posilnenie jej zapojenia do monitorovania národných integračných stratégií‘.

Pilotný projekt je realizovaný pre Európsku komisiu, Generálne riaditeľstvo spravodlivosť a spotrebitelia a je koordinovaný Stredoeurópskou univerzitou, Centrom pre štúdium verejných politík v partnerstve s Európskou sieťou lokálnych rómskych organizácií ERGO Network), Európskeho centra pre práva Rómov (ERRC), Fundación Secretariado Gitano (FSG) a Rómskym vzdelávacím fondom (REF), a je implementovaný približne 90 mimovládnymi organizáciami (MVO) a expertmi z 27 členských štátov.

Obdobie realizácie: Máj 2017 – December 2019

Local expert for monitoring the situation of Ukrainian Roma refugees

RAVS poskytne monitorovaciu správu o situácii ukrajinských rómskych utečencov. Správa poskytne ERGO network relevantné údaje o ukrajinských rómskych utečencoch na Slovensku.

Obdobie realizácie: Január 2023 – Február 2023

Dotácia: 2000,- Eur

Supporting Ukrainian Roma impacted by war in Slovakia

Ciele finančnej a technickej podpory sú:
Poskytnúť humanitárnu pomoc a špecifické služby pre ukrajinských rómskych utečencov ako zraniteľné komunity (napr. distribúcia potravín, distribúcia dôstojných detí pre ženy a dievčatá, prekladateľské a kultúrne sprostredkovanie, program pre deti).

Financed by the European Programme for Integration and Migration (EPIM) prostredníctvom ERGO Network.

Obdobie realizácie: Január 2023 – Marec 2023

Dotácia: 4980,- Eur