Roma Civil Monitor 2021-2025

Táto iniciatíva nadväzuje na pilotný projekt Roma Civil Monitor na roky 2017 – 2020 a jej cieľom je zapojiť najmenej 90 rómskych a prorómskych organizácií občianskej spoločnosti a jednotlivcov z 26 členských štátov EÚ (Malta nie je zahrnutá) do monitorovania a podávania správ najmä o národných rómskych strategických rámcoch členských štátov (NRSF), ale aj iných politikách týkajúcich sa Rómov. Iniciatíva prispeje k budovaniu kapacít národných rómskych a prorómskych občianskych spoločností a poskytne im systematickú podporu pri zapájaní sa do dialógu, obhajoby a spolupráce s národnými zainteresovanými stranami. V súlade s EURSF je cieľom iniciatívy RCM 2021 – 2025 vybudovať kapacity organizácií rómskej občianskej spoločnosti, aby prispeli k monitorovaniu národných stratégií uplatňovaním metodiky zdola nahor založenej na miestnych znalostiach a skúsenostiach s cieľom ovplyvňovať národné rozhodnutia, ktoré efektívne odrážať potreby rómskych komunít.

Roma Civil Monitor 2021 – 2025 realizuje konzorcium pod vedením Demokratického inštitútu Stredoeurópskej univerzity (DI/CEU) vrátane siete European Roma Grasroots Organizations Network (ERGO Network), Fundatión Secretariado Gitano (FSG) a Európskeho centra pre práva Rómov (ERRC), na základe zmluvy o poskytovaní služieb s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov (GR Just). 

Koalíciu na Slovensku spolu s nami tvoria: 

Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Bratislava 

eduRoma, Bratislava 

Romano Kher – Rómsky dom, Bratislava 

In Minorita, Bratislava 

Komunitné centrum menšín, Veľký Krtíš 

Neformálna skupina rómskych aktivistov a aktivistiek

Únia rómskej telesnej výchovy a športu, Humenné

Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o., Prievidza

Saplinq, Košice

Quo Vadis, Zvolen

Reporty (aj s predchádzajúcich rokov) sú dostupné v anglickom, slovenskom, rómskom jazyku na webstránke: https://romacivilmonitoring.eu/countries/slovakia/