Naši ľudia

Zuzana Havírová, predsedníčka 
Vyštudovala sociálnu prácu na UKF v Nitre v roku 2006. V roku 2008 sa podieľala na tvorbe dokumentu s názvom Odpočet programového vyhlásenia vlády, ktorý bol výsledkom spolupráce Inštitútu rómskej verejnej politiky a Nadácie Milana Šimečku. Je autorkou článkov „Teória začleňovania minorít do spoločnosti“ a „Vzdelávanie a marginalizované rómske komunity“, ktoré vydal odborný časopis AUSPICIA České Budejovice. Ako výskumná pracovníčka sa podieľala v roku 2011 v Centre pre výskum etnicity a kultúry na projektoch zameraných na inkluzívne vzdelávanie. V rokoch 2013 – 2015 pracovala v CVEKu na projekte o Dočasných vyrovnávajúcich opatreniach pre rómskych študentov stredných škôl. Je autorkou kvalitatívneho výskumu „Elokované pracoviská stredných odborných škôl pri marginalizovaných rómskych komunitách – Cesta k začleneniu alebo vylúčeniu rómskej mládeže?“, ktorý prezentovala v apríli 2015.  V októbri 2015 absolvovala 8 týždňovú stáž v Chicagu zameranú na komunitné organizovanie.  V marci 2016 získala ocenenie Mesta Skalica pre sociálnych pracovníkov.

ENG:

Chairwoman 
Graduated in social work at the University of Constantine the Philosopher in Nitra in 2006. In 2008, she participated in the creation of a document entitled “Countdown to the Government’s Programme Statement”, which was the result of cooperation between the Institute of Roma Public Policy and the Milan Šimečka Foundation. She is the author of the articles “The Theory of Inclusion of Minorities into Society” and “Education and Marginalised Roma Communities” published by the scientific journal AUSPICIA České Budejovice. As a research fellow at the Centre for Research on Ethnicity and Culture in 2011, she participated in projects focused on inclusive education. In 2013-2015 she worked at CVEK in a project about Temporary Balancing Measures for Roma students in secondary schools. She is the author of the qualitative research ” Elocated branches of secondary vocational schools next to marginalised Roma communities – The path to inclusion or exclusion of Roma youth?”, which she presented in April 2015.  In October 2015, she completed an 8-week professional fellowship in Chicago focused on community organizing.  In March 2016, she received the City of Skalica award for social workers.
 
Lenka Danielová, podpredsedníčka, konzultantka pre oblasť zdravia 
Absolventka magisterského štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Okrem aktivít v RAVS je zamestnaná ako zdravotná sestra.

ENG:

Vice-Chairwoman, Health Consultant 
Graduate of Master’s degree at the Slovak University of Health Sciences in Bratislava. In addition to her activities in RAVS, she is employed as a nurse.

Beáta Danielová, konzultantka pre oblasť zamestnanosti 
Magisterský titul získala v roku 2005 na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Pracovala ako učiteľka na viacerých základných školách so špecializáciou na výučbu anglického jazyka. Okrem toho má bohaté skúsenosti zo súkromného sektora, nakoľko pracovala ako manažérka v oblasti hoteliérstva. V organizácii pôsobí ako externá konzultanka pre oblasť zamestnanosti a experta na anglický jazyk.

ENG:
Employment consultant 
She obtained her Master’s degree in 2005 at the Faculty of Education of the University of Constantine the Philosopher in Nitra. She has worked as a teacher in several primary schools, specialising in English language teaching. In addition, she has extensive experience in the private sector, having worked as a manager in the hotel industry. She has worked as an external employment consultant and English language expert in the organization.
 
 

Martin Palkovič, finančný administrátor 

V rámci projektu Nové riešenie starých problémov – výmena nových typov prístupov v oblasti integrácie Rómov je zodpovedný za finančné reporty a účtovné operácie. 

ENG: 

Financial administrator 

In the framework of the project New solutions to old problems – exchanging new types of approaches in the field of Roma integration, he is responsible for financial reporting and accounting operations. 

 

Okrem vyššie uvedených pracuje organizácia s dobrovoľníčkami a dobrovoľníkmi. 

ENG: In addition to the above, the organization works with volunteers.