Naši ľudia

Snímek obrazovky 2017-05-30 v 10.42.57

 

Zuzana Havírová predsedníčka 

Vyštudovala sociálnu prácu na UKF v Nitre v roku 2006. V roku 2008 sa podieľala na tvorbe dokumentu s názvom Odpočet programového vyhlásenia vlády, ktorý bol výsledkom spolupráce Inštitútu rómskej verejnej politiky a Nadácie Milana Šimečku. Od roku 2011 je externou študentkou postgraduálneho štúdia na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, kde aj externe prednáša na pracovisku v Banskej Bystrici. Je autorkou článkov „Teória začleňovania minorít do spoločnosti“ a „Vzdelávanie a marginalizované rómske komunity“, ktoré vydal odborný časopis AUSPICIA České Budejovice. Ako výskumná pracovníčka sa podieľala v roku 2011 v Centre pre výskum etnicity a kultúry na projektoch zameraných na inkluzívne vzdelávanie. V rokoch 2013 – 2015 pracovala v CVEKu na projekte o Dočasných vyrovnávajúcich opatreniach pre rómskych študentov stredných škôl. Je autorkou kvalitatívneho výskumu „Elokované pracoviská stredných odborných škôl pri marginalizovaných rómskych komunitách – Cesta k začleneniu alebo vylúčeniu rómskej mládeže?“, ktorý prezentovala v apríli 2015.  V októbri 2015 absolvovala 8 týždňovú stáž v Chicagu zameranú na komunitné organizovanie.  V marci 2016 získala ocenenie Mesta Skalica pre pracovníkov v oblasti sociálnych vecí.

 

Alica Malíkova projektová asistentka

V roku 1998 absolvovala Strednú zdravotnícku školu v Skalici. V organizácii zabezpečuje asistentské práce a spolupracuje na aktivitách v komunitnom programe.

 

Beáta Danielová externá konzultantka

Magisterský titul získala v roku 2005 na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. V organizácii pôsobí ako externá konzultanka v edukačných aktivitách zameraných na doučovanie anglického jazyka.

Veronika Danielová projektová asistentka

Absolventka magisterského štúdia sociálna práca na TU v Trnave. Zabezpečuje asistentské práce pri implementácii projektov a podieľa sa na príprave športových podujatí.

 

Okrem vyššie uvedených má organizácia niekoľko dobrovoľníkov.

 

Reklamy