Naši ľudia

 

Zuzana Havírová, predsedníčka 

Vyštudovala sociálnu prácu na UKF v Nitre v roku 2006. V roku 2008 sa podieľala na tvorbe dokumentu s názvom Odpočet programového vyhlásenia vlády, ktorý bol výsledkom spolupráce Inštitútu rómskej verejnej politiky a Nadácie Milana Šimečku. Je autorkou článkov „Teória začleňovania minorít do spoločnosti“ a „Vzdelávanie a marginalizované rómske komunity“, ktoré vydal odborný časopis AUSPICIA České Budejovice. Ako výskumná pracovníčka sa podieľala v roku 2011 v Centre pre výskum etnicity a kultúry na projektoch zameraných na inkluzívne vzdelávanie. V rokoch 2013 – 2015 pracovala v CVEKu na projekte o Dočasných vyrovnávajúcich opatreniach pre rómskych študentov stredných škôl. Je autorkou kvalitatívneho výskumu „Elokované pracoviská stredných odborných škôl pri marginalizovaných rómskych komunitách – Cesta k začleneniu alebo vylúčeniu rómskej mládeže?“, ktorý prezentovala v apríli 2015.  V októbri 2015 absolvovala 8 týždňovú stáž v Chicagu zameranú na komunitné organizovanie.  V marci 2016 získala ocenenie Mesta Skalica pre sociálnych pracovníkov.

Lenka Danielová, podpredsedníčka, konzultantka pre oblasť zdravia 

Absolventka magisterského štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Okrem aktivít v RAVS je zamestnaná ako vedúca sestra na Otorinolaryngologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici.

Beáta Danielová, konzultantka pre oblasť zamestnanosti 

Magisterský titul získala v roku 2005 na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Pracovala ako učiteľka na viacerých základných školách so špecializáciou na výučbu anglického jazyka. Okrem toho má bohaté skúsenosti zo súkromného sektora, nakoľko pracovala ako manažérka v oblasti hoteliérstva. V organizácii pôsobí ako konzultanka pre oblasť zamestnanosti a experta na anglický jazyk.

Veronika Danielová, konzultantka pre oblasť sociálnych služieb

Absolventka magisterského štúdia sociálna práca na TU v Trnave. Dobrovoľníčka a pôsobí aj ako konzultantka pre oblasť sociálnych služieb.

Okrem vyššie uvedených pracuje organizácia s dobrovoľníčkami a dobrovoľníkmi.