Projekty

Inkluzívne vzdelávanie – ukončené 

V spolupráci so Základnou školou na Strážnickej ulici sme realizovali aktivity v oblasti inkluzívneho vzdelávania na posilnenie vzájomného pôsobenia rómskej minority a majoritného obyvateľstva v meste v roku 2014 a 2015. Nakoľko základná škola bola aktívne zapojená do národného projektu PRINED, je implementácia inkluzívneho princípu edukácie v komunite intenzívnejšia. Škola uskutočňovala viaceré aktivity, ako futbalový turnaj, matematikcú olympiádu, či oslavu Medzinárodného dňa Rómov.

CLLD / LEADER

RAVS je členom medzinárodnej siete ERGO network so sídlom v Bruseli. Hlavným projektom je implementácia prístupu CLLD a LEADER do miestných lokálnych partnerstiev v spojitosti so zlepšením postavenia rómskej menšiny v Európe, respektíve cez národné organizácie v príslušnej krajine.

V rámci aktivít sa zameriava RAVS na analýzy využívania nástrojov regionálneho rozvoja aj pre začleňovanie Rómov. Takými nástrojmi sú napr. komunitou vedený miestny rozvoj alebo program LEADER. Na Slovensku sa v minulosti využívali bez výraznejšieho „sociálneho“ komponentu a takisto rómskych tém sa dotýkali len veľmi okrajovo. Európska komisia aktuálne tlačí na to, aby sa tieto nástroje využívali aj pre začleňovanie vylúčených rómskych komunít.

V apríli 2015 schválila vláda SR materiál k implementácii CLLD na Slovensku v novom programovacom období 2014-2020. Je veľká pravdepodobnosť, že bude priestor aj pre vytváranie nových „miestnych akčných skupín“, resp. dopĺňanie existujúcich.  Miestne akčné skupiny by mali spojením súkromného, verejného a mimovládneho sektora.

WALL FREE EUROPE – ukončené

WALL FREE EUROPE 2015 bola advokačná kampaň zameraná na rúcanie bariér, stereotypov a mýtov o živote Rómov. Zadávateľom kampane je ERGO Network, pričom organizácia RAVS si na Slovensku zadefinovala vlastné aktivity. Obsahom boli fokusné skupiny s mladými ľuďmi, stredoškolákmi a úspešnými absolventmi, ktorí pôsobia na rôznych pracovných pozíciach. Hlavným výstupom kampane bolo krátke video o tom, ako vidia mladí ľudia z majority a minority život v meste, vzdelávanie, diskrimináciu, rasizmus a vzájomné spolužitie.

Komunitné organizovanie

Od marca 2015 uskutočnila organizácia výskumné aktivity, ktorými zisťovala potreby obyvateľov, aby bolo možné sformulovať akčný plán na zlepšenie sociálnej situácie. Dôležitou skutočnosť je fakt, že tieto potreby identifikovali sami obyvatelia lokality Nádražná, ktorí sa aktívne zapojili do výskumnej časti. Aktívnym prístupom obyvateľov lokality sa predpokladá úspešnosť implementácie aktivít.

Individuálny mentoring 

Študentom stredných škôl poskytujeme individuálny mentoring. Cieľom tejto aktivity je zmierniť ich sociálne a ekonomické znevýhodnenie. K činnostiam patrí napríklad fundraising pre prípravné kurzy, ktoré poskytujú vysoké školy. Študentom základných škôl pomáhame bezplatným doučovaním.

Každý by mal dostať šancu! – ukončené 

Sme partnerom projektu Centra pre výskum etnicity a kultúry, Bratislava. http://www.cvek.sk

Obdobie realizácie: 1. január 2016 – 30.jún 2017

Donor: Think Tank Fund and Roma Initiative Office of the Open Society Foundations

Vychádzajúc z ľudskoprávnej paradigmy má projekt za cieľ spochybniť politický a verejný diskurz, ktorý konštruuje Rómov ako ohrozenie najmä ekonomických záujmov majority.

Vo verejnej diskusii často prevláda názor, ktorý vychádza z údajného kauzálneho prepojenia rómskej etnicity a určitých vlastností, akými je napríklad lenivosť alebo určitá predispozícia na kriminálne správanie. Takéto stereotypy sú následne základom represívnych politík (napríklad cliché „bez práce nie sú koláče“, ktoré malo obhajovať povinnosť odpracovať si základnú dávku v hmotnej núdzi), ktorých cieľom je získať politické body.

V projekte bude využitý existujúci sociálno-vedný výskum, ako aj pozitívne príklady začleňovania Rómov v oblasti zamestnanosti. Cieľom je spochybniť stereotypy a súčasne navrhnúť zmysluplné opatrenia na zvýšenie zamestnanosti Rómov. Súčasťou projektu je aj advokácia u aktérov verejnej politiky, ktorí by zmenu mohli presadiť.

 

ROMA FOR SLOVAKIA – Rómovia pre Slovensko 

V rámci spolupráce s organizáciou ERGO Network Brusel sme v roku 2016 založili platformu rómskych občianskych združení a aktivistov s názvom Roma for Slovakia. V roku 2016 sme uskutočnili niekoľko stretnutí v regíonoch. V práci pokračujeme aj v roku 2017.

Snažíme sa budovať spoločnosť, v ktorej má každý občan zaručené rovnaké práva a povinnosti. Doterajšie prístupy  k riešeniu životnej situácie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít však stigmatizujú všetkých Rómov na Slovensku a vytvárajú dojem, že Rómovia tvoria špeciálnu kategóriu príslušníkov štátu. Takéto ponímanie dlhročne vytvára v majoritnej skupine obyvateľstva pocity nespravodlivosti a krivdy, ktoré prechádzajú až do rasizmu a xenofóbneho správania.  Čoraz častejšie sa stretávame s legitimizovaním názorov a ideí šíriacich intoleranciu, diskrimináciu a rasizmus.  Naším cieľom je bojovať proti anticiganizmu v našej spoločnosti. Koalícia je otvorená spolupráci s ďalšími aktérmi. V prípade, že máte záujem bojovať proti anticiganizmu s nami, kontaktujte nás ravs.skalica@gmail.com .

Koaliční partneri:

2016 – 2017

Rómske advokačné a výskumné stredisko, Skalica

Občianske združenie Rómskych žien- Lucia, Košice

Integrácia Rómov Záhorie

Združenie mladých Rómov, Banská Bystrica

Quo Vadis, Zvolen

eduRoma, Bratislava

OZ Róm Podskalky, Humenné

2018

Rómske advokačné a výskumné stredisko, Skalica

Občianske združenie Rómskych žien- Lucia, Košice

Integrácia Rómov Záhorie

Združenie mladých Rómov, Banská Bystrica

2019

V roku 2019 sme sa pripojili k viacerým iniciatívam – vzdelávacia koalícia mimovládnych organizácií a tiež iniciatíve OPRE ROMA!

2020

V roku 2020 aktívne spolupracujeme s občianskym združením eduRoma a REF Slovensko. Zároveň sme zapájame do výziev a aktivít ostatných mimovládnych organizácií.

 

Aj ty máš šancu! – Spoločne dokážeme viac! – ukončené 

Projekt predstavuje podporný pilier programu Aj ty máš šancu!, ktorý Centrum pre výskum etnicity a kultúry realizuje už od  roku 2014 v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Cieľom projektu je systematickým mentoringom podporiť uchádzačov ako aj prijatých študentov pri posilnení ich schopnosti prekonávať nielen akademické bariéry, ale aj najmä prekážky spojené s chudobou, problémami v rodine, prejavmi anticiganizmu.

Program Aj ty máš šancu! predstavuje dočasné vyrovnávajúce opatrenie v zmysle antidiskriminačného zákona zamerané na podporu znevýhodnených rómskych uchádzačov v prístupe odbornou prípravou na EUBA.

Na projekt bola poskytnutá dotácia v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity vo výške 3000 Eur.

Obdobie realizácie: 1.január 2018 – 30.jún 2018

 

Transparentné kritériá – ukončené 

Projekt realizujeme v spolupráci s ďalšími organizáciami v rámci Visegrad Fund a pod koordináciou organizácie ERGO Network Brusel.

Cieľom projektu je zvýšiť transparentnosť rómskych neziskových organizácií a tak získať dôveryhodnosť a stabilitu v spoločenskom diskurze.

Ako nástroj pre lepšie pochopenie transparentnosti používame stolovú hru, ktorá má priniesť väčší dialóg v organizácii a zamyslieť sa nad tým, čo znamená byť transparentný.

Projektové aktivity sú financované v rámci zmluvy o spolupráci s ERGO Network Brusel na rok 2018.

Obdobie realizácie: Január 2018 – Júl 2018

 

Budovanie kapacít Rómskej občianskej spoločnosti a posilnenie jej zapojenia do monitorovania národných integračných stratégií – ukončené 

Monitorovacie správy sa zameriavajú na štrukturálne a horizontálne predpoklady úspešnej implementácie národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku. Správy tiež obsahujú prípadové štúdie z lokalít, na ktorých sa ilustruje potenciál a obmedzenia slovenských integračných politík v praxi.

Správy pripravuje Centrum pre výskum etnicity a kultúry , Rómske advokačné a výskumné stredisko, Komunitné centrum menšín, Roma Media – ROMED, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Človek v ohrození a Rómska platforma.

Správy sú pripravené ako súčasť pilotného projektu Rómskeho občianskeho monitoringu, „Budovanie kapacít Rómskej občianskej spoločnosti a posilnenie jej zapojenia do monitorovania národných integračných stratégií‘.

Pilotný projekt je realizovaný pre Európsku komisiu, Generálne riaditeľstvo spravodlivosť a spotrebitelia a je koordinovaný Stredoeurópskou univerzitou, Centrom pre štúdium verejných politík v partnerstve s Európskou sieťou lokálnych rómskych organizácií ERGO Network), Európskeho centra pre práva Rómov (ERRC), Fundación Secretariado Gitano (FSG) a Rómskym vzdelávacím fondom (REF), a je implementovaný približne 90 mimovládnymi organizáciami (MVO) a expertmi z 27 členských štátov.

Obdobie realizácie: Máj 2017 – December 2019

 

Nové riešenie starých problémov – výmena nových typov prístupov v oblasti integrácie Rómov 

Indexové číslo projektu: 2018-1-0697

Integrácia Rómov zostáva jedným z najpálčivejších problémov v strednej a východnej Európe, na západnom Balkáne a v Turecku. Podľa Agentúry pre základné práva sú Rómovia najviac diskriminovanou a vylúčenou etnickou menšinou, 80% Rómov žije ohrozených chudobou. Nedávne nenávistné prejavy a porušovanie ľudských práv Rómov, napríklad na Ukrajine, v Českej republike, Bulharsku, Taliansku a Belgicku, ukazujú závažnosť rasizmu voči Rómom. Tým, že je to zároveň najväčšia etnická menšina na kontinente, spôsobuje to v Európe obrovský sociálny odpor.
Prostredníctvom projektu „Nové riešenia starých problémov – výmena nových typov prístupov v oblasti integrácie Rómov“ sa snažíme zdieľať úspešné príbehy projektov inklúzie Rómov v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, účasti a boja proti antigypsyizmu s finančnými prostriedkami a štátnymi prostriedkami. agentúr s cieľom prelomiť začarovaný kruh cynizmu, že „nič sa nemôže zmeniť“. Zapojíme sa do dvojprúdového procesu budovania kapacít pre rómsku občiansku spoločnosť:

 1. Vytváranie profesionálnych kapacít partnerov typu peer-to-peer identifikáciou 1-3 osvedčených postupov na partnerov a podporou ostatných v ich adaptácii.
 2. Budovanie kapacít riadenia projektu prostredníctvom školiacich kurzov pre rómske a prorómske MVO
  Našou obhajobou voči finančným a štátnym agentúram sa zameriavame na zabezpečenie udržateľnosti inovatívnych projektov odštartovaných partnermi.

Ciele:

 • Identifikovať osvedčené postupy od základnej úrovne v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, boja proti antigypsyizmu a účasti Rómov.
 • Zapojiť sa do partnerského učenia a školenia medzi rómskymi organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom prispôsobiť nápady na projekty a naplánovať ich implementáciu v inej krajine.
 • Budovať kapacity rómskych miestnych MVO na rôznych aspektoch riadenia projektu a advokácie
 • Zasadzovať sa za lepšie cielené financovanie začleňovania Rómov

Obdobie realizácie projektu je 34 mesiacov od 1. júna 2020 do 31. marca 2023 a odhadované oprávnené náklady uvedené pri predložení projektu boli 1 269 415 eur, ktoré sú financované z grantov EHP a Nórska pre regionálnu spoluprácu.

Projekt zahŕňa plánovanie a implementáciu projektov iniciovaných a koordinovaných komunitou, inšpirovaných osvedčenými postupmi z iných krajín a podporovaných odborníkmi z partnerských organizácií, z ktorých bol tento nápad prevzatý. Počíta sa tiež s rozvojom vzdelávacích programov občianskej spoločnosti v 11 partnerských krajinách založených na skutočných potrebách miestnych organizácií a informácií a rozvoja dialógu medzi rómskou občianskou spoločnosťou a darcami, ktorí financujú tieto komunity.
Projekt v prioritnom sektore „Sociálne začlenenie, zamestnanosť mladých ľudí a znižovanie chudoby“ prispieva k lepšiemu začleneniu a posilneniu postavenia Rómov. Dosiahne to dosiahnutím týchto výstupov:

 1. Podpora projektov vedených komunitou:
 • 11 projektov založených na potrebách komunity, ktoré boli identifikované ako osvedčené postupy v iných organizáciách, je prispôsobených a implementovaných v miestnych rómskych komunitách
 • Identifikuje sa 20 – 30 príkladov osvedčených postupov miestnych projektov začleňovania a posilňovania postavenia Rómov, ktoré sa šíria spolu s nápadmi na adaptáciu a upscaling.
 • organizovanie rómskej komunity a rómska občianska spoločnosť podporovaná prostredníctvom filmu a rozprávania príbehov
 1. Zvýšená kapacita rómskych organizácií občianskej spoločnosti:
 • Zamestnanci rómskych organizácií občianskej spoločnosti školení v oblasti projektového a organizačného riadenia
 • Bol zverejnený súbor nástrojov pre riadenie projektu a organizácie pre organizácie občianskej spoločnosti
 • Kritériá transparentnosti a zodpovednosti implementované organizáciami občianskej spoločnosti
 1. Priaznivé prostredie pre financovanie:

Projekt zahŕňa plánovanie a implementáciu projektov iniciovaných a koordinovaných komunitou, inšpirovaných osvedčenými postupmi z iných krajín a podporovaných odborníkmi z partnerských organizácií, z ktorých bol tento nápad prevzatý. Počíta sa tiež s rozvojom vzdelávacích programov občianskej spoločnosti v 11 partnerských krajinách založených na skutočných potrebách miestnych organizácií a informácií a rozvoja dialógu medzi rómskou občianskou spoločnosťou a darcami, ktorí financujú tieto komunity.
Projekt v prioritnom sektore „Sociálne začlenenie, zamestnanosť mladých ľudí a znižovanie chudoby“ prispieva k lepšiemu začleneniu a posilneniu postavenia Rómov. Dosiahne to dosiahnutím týchto výstupov:

 1. Podpora projektov vedených komunitou:
 • 11 projektov založených na potrebách komunity, ktoré boli identifikované ako osvedčené postupy v iných organizáciách, je prispôsobených a implementovaných v miestnych rómskych komunitách
 • Identifikuje sa 20 – 30 príkladov osvedčených postupov miestnych projektov začleňovania a posilňovania postavenia Rómov, ktoré sa šíria spolu s nápadmi na adaptáciu a upscaling.
 • organizovanie rómskej komunity a rómska občianska spoločnosť podporovaná prostredníctvom filmu a rozprávania príbehov
 1. Zvýšená kapacita rómskych organizácií občianskej spoločnosti:
 • Zamestnanci rómskych organizácií občianskej spoločnosti školení v oblasti projektového a organizačného riadenia
 • Bol zverejnený súbor nástrojov pre riadenie projektu a organizácie pre organizácie občianskej spoločnosti
 • Kritériá transparentnosti a zodpovednosti implementované organizáciami občianskej spoločnosti
 1. Priaznivé prostredie pre financovanie:
 • Štúdia o dôležitosti prístupu zdola nahor k inklúzii Rómov, ktorá sa vyrába a šíri
 • Analýza a financovanie programov financovania inklúzie Rómov
 • Darcovia si viac uvedomujú dôležitosť prístupu zdola nahor k inklúzii Rómov
  Výstupy sa dosiahnu prostredníctvom:
 • Plánovanie projektov vedené komunitou inšpirované osvedčenými postupmi a podporované koučmi z iných rómskych organizácií občianskej spoločnosti
 • Program na mieru šitý na mieru vrátane partnerského učenia sa a tvorivých nástrojov
 • Obhajoba založená na dôkazoch voči národným vládam, medzinárodným inštitúciám a súkromným darcom
  Pracovné balíčky sú nasledujúce:
  ■ Správa WP1 – koordinuje ju Nevo Parudimos
  ■ Komunikácia WP2 – koordinuje ju Nevo Parudimos
  ■ Budovanie kapacít WP3 – koordinuje RROMA
  ■ Partnerstvá WP4 Peer2Peer – koordinuje Nadácia Autonomia
  ■ Advokácia WP5 – koordinovaná sieťou ERGO
  Cieľové skupiny predstavuje 11 miestnych rómskych komunít (jedna z každej krajiny), 11 rómskych mimovládnych organizácií alebo cieľové rómske komunity, inštitúcie a súkromní sponzori, ďalšie mimovládne organizácie z 11 partnerských krajín.